فرهنگ و جامعه

لزوم رعایت «انصاف» در رفتار فردی

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۶

انصاف ارزشی است که ارزشهای دیگر مانند حق طلبی، عدالت خواهی و پیشرفت را دربرميگیرد و این ارزشهای سه گانه در حقیقت وجودی خود حاوی راه کارهایی ه

جزئیات

آیین همزیستی و روش تفاهم با دیگران

۱۳۹۴ فروردین ۳۱

قدرت یک کشور در توانمندی ان ملت در جذب افراد و گروههای مختلف و همگام کردن آنان در مسیر رسیدن به آرمانهای اجتماعی است، تا در سایه آن وحدت و یکپ

جزئیات

1 25 26