جامعه مدنی

راز ثبات شیخ نشین های خلیج فارس

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

درحالیکه در غرب، جامعه مدنی در قالب نهادهای غیر دولتی نقش آفرینی می کند، در کشورهای خلیج فارس در فقدان چنین نهادهایی «مجلس» نقش جامعه مدنی را ایفا می کند.

جزئیات

جوامع پیشرفته؛ عدم انحراف و هدف‌گذاری بر اصالت

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

هر موجودی بر روی زمین، هدفی را دنبال می‌کند. حتی اجسام کوچک نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیستند. چه برسد به انسان که برترین پدیده هستی است. مادامی که هدف انسان در زندگی روشن باشد، به پوچی نخواهد رسید. اما آیا همه‌ی انسان‌ها به هدف خاص خود در زندگی، اهمیت می‌دهند؟

جزئیات

جدال هویتها در جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

«پیکو پارک» در کتاب خود «سیاست جدید هویت» معتقد است که وجود هویت‌های اجتماعی متعدد بدان معنا نیست که تمام اینها در عمق و ریشه با یکدیگر متفق و همسان باشند، زیرا رفتارهایی که بیانگر ارتباط بین انسان‌هاست از نظر ساختاری و شکل و ارزش و انواع رویکردها متفاوت است.

جزئیات