#هویت اجتماعی

جدال هویتها در جامعه

۱۳۹۷ خرداد ۲۸

«پیکو پارک» در کتاب خود «سیاست جدید هویت» معتقد است که وجود هویت‌های اجتماعی متعدد بدان معنا نیست که تمام اینها در عمق و ریشه با یکدیگر متفق و همسان باشند، زیرا رفتارهایی که بیانگر ارتباط بین انسان‌هاست از نظر ساختاری و شکل و ارزش و انواع رویکردها متفاوت است.

جزئیات