#تحول جامعه

فرهیختگان و تحولات جامعه

۱۳۹۷ تیر ۰۵

هنگامی که از شخصیت های فرهنگی سخن می گوییم، مقصود کسانی هستند که با تکیه بر دانش و خرد خویش می توانند بر دیدگاه و روش زندگی سایرین اثر گذارند و جهل و بی فرهنگی را از جامعه ریشه کن سازند. اما این امر منوط به این است که میان فرهیختگان و سایر مردم ارتباطی دوستانه حاکم باشد، آنها خود را برتر از دیگر اقشار جامعه ندانند و جدای از مردم زندگی نکنند.

جزئیات