#پشبینی اینده

چهار انگشت فاصله بین حق و باطل

۱۳۹۷ تیر ۱۳

گاه دانشمندان غربی ادعاهایی را مطرح می کنند که به ظاهر پشتوانه علمی داشته و با تحقیق و آزمایش بدست آمده است؛ اما با گذشت زمان روشن می شود که این ادعاها، پیش‌بینی‌هایی بیش نبوده که براساس اسطوره‌های باستان مطرح شده است. این امر نشان می دهد که نباید به آنچه می‌شنویم بسنده کنیم و هرآنچه گفته می شود را چشم بسته قبول نماییم؛ بلکه باید عقل، آگاهی، فرهنگ و ایمان خود را شاخص و معیار در تشخیص حقیقت قرار دهیم چراکه بین حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است.

جزئیات