اصول حکمرانی

مدل حکمرانی چینی

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

آنچه زمینه را در حاکمیت چین به سوی اجماع سازی سوق داد، «درک مشترک از شرایط و واقعیت‌های درون و برون» بود.

جزئیات

چرا جامعه ما دموکراتیک نمی شود؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

وقتی تاریخِ اجتماعی و سیاسی جامعه خود را مطالعه می­کنیم، می بینیم که در هیچ مقطعی دردرون اِلیت ها، انسجام فکری وجود نداشته است.

جزئیات

حکمرانی و عوامل خارجی

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

چرا ما در ریشه یابی مشکلات داخلی به دنبال عوامل خارجی هستیم؟ چرا مسئولیت خود را در قبال مشکلات داخلی نمی پذیریم؟ به این فراز از خاطرات اسدالله عَلَم، وزیر دربار محمدرضاشاه در تاریخ هجدهم آذرماه ۱۳۵۲ توجه فرمایید:

جزئیات