گذشت و چشم پوشی

آیه ای در سایه

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

از امتیازات قرآن این است که به جای تجویز جنگ دینی، نبرد انسانی را تشریع کرده و آنجا هم که سخن از جهاد با مشرکان است، نه بدلیل عقیده آنها، بلکه بدلیل ظلم آنهاست

جزئیات

انتقام و گذشت

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

گاهى كسى انسان را در آبرو يا ثروت يا نظاير آن به كاستى نسبت می دهد و طرف ديگر از اين رفتار به هيجان آمده و در انديشه گرفتن انتقام مى افتد، اما انتقام از نگاه عقل و احساس دو ملاك گوناگون دارد. عقل، آن را در همه موارد تجويز نمى كند، زيرا گرفتن انتقام در بسيارى از موارد گواه كم ظرفيتى نفس و پستى ذات است. براى مثال انسان حكيم هيچ گاه دشنام را با دشنام و بهتان را با بهتان پاسخ نمى دهد، زيرا اين كار، ناگوار است خواه كنش باشد و يا واكنش، در حالى كه احساس در آغاز به گرفتن انتقام گرايش دارد، اگرچه موجب سقوط فرد انتقام گيرنده گردد.

جزئیات

سعه صدر در حکومت و مدیریت

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

لازمه اداره درست امور، داشتن ظرفیت وسیع و تحمل و حوصله فراوان و گذشت و بزرگواری است. کسی که فاقد سعه صدر در اداره امور است نمی تواند حق را پاس دارد و جز خود را تحمل کند و عدالت را برپا نماید و خدمتگزار مردم باشد.

جزئیات