تاریخ احزاب

مرگ احزاب

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

یکی از پدیده های شایع در صحنه سیاست، ظهور و افول پیاپی احزاب است. گرچه برخی احزاب بدلیل تغییر خواست و سلیقه مردم رو به ضعف و انحلال می روند اما برخی دیگر با افتادن در ورطه غرور و خودبرتر بینی اسباب نابودی خود را فراهم می نمایند. البته لزوما هر حزبی تاریخ انقضا ندارد و چه بسا یک حزب پس از گذراندن یک دوره افول بار دیگر به صحنه قدرت بازگردد اما آیا جایگاه و اهمیت گذشته را خواهد یافت؟

جزئیات