زودباوری

سطحی نگری دینی؛ علامت و عاقبت

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

دین، شیوه و روش صحیح زندگی کردن را به انسان می آموزد از این رو وقتی که دین بد فهمیده می شود، یعنی مسیر زندگی انسان ها به انحراف کشیده می شود و همان گونه که شخص بی دین از صراط مستقیم خارج شده است، شخصی متدینی هم که تلقی صوابی از دین ندارد، بیرون از صراط مستقیم است.

جزئیات