تغییر جامعه

اراده تغییر و نخبگان شکست‌خورده

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مبنای هرگونه حرکت و جنبش تحول خواهانه بر اراده، خواست و اندیشه فرد فرد انسان ها استوار است. تغییر و تحول خواهی چیزی نیست که از درون یک گروه یا جمع شکل گیرد بلکه این اراده و خواست افراد است که با یکدیگر جمع شده و خواست گروهی را رقم می‌زند؛

جزئیات