#خلافت موروثی

فساد سیستماتیک و بغض فروخورده مردم

۱۳۹۷ شهریور ۲۹

جامعه ای که دچار ظلم ساختاری شد و مصلحان در آن جامعه، صدایشان، خفه شد، آن جامعه به صورت اتوماتیک در چرخه ویرانی افتاده و در حرکت است و هیچ کسی، ترمزی برای آن نمی تواند داشته باشد.

جزئیات