#دشنام

زیست مسلمانی با پاسداشت حریم های اجتماعی

۱۳۹۷ بهمن ۱۵

روابط انسان ها جز به مرزبانی، حریم داری و پرواپیشگی سلامت نمی یابد و اگر این اصل بر روابط اجتماعی حاکم نباشد، هرگونه پرده دری، ستمکاری و تجاوزگری روا می گردد.

جزئیات

دشمنى و شاخه هاى آن

۱۳۹۷ مهر ۰۱

انسان بزرگ به امور پيش پا افتاده سرگرم نمى شود، زيرا وجودى بزرگتر از اين دارد، و فرصتى براى پرداختن به امور بيهوده در اختيار ندارد، زيرا وقت او ارزشمندتر از آن است كه صرف اين گونه امور كند، از همين رو بزرگان را مى بينيم كه هرگز به واژه اى كه روان را مخدوش مى كند يا عداوتى كه نفسهاى خُرد به ارمغان مى آورند اعتنا نمى ورزند. نفس آدمى هرچه بزرگتر و شخصيت او سترگتر باشد، گذشت و بخشش او بيشتر است و در مقابل، مردمان فرومايه كه از نفسهايى محدود و انديشه هايى سبك برخوردارند جز به دشمنى فلان كس و يافتن عيبهاى ديگرى نمى پردازند.

جزئیات