#بنی امیه

امام حسین(ع) و استبداد ستیزی

۱۳۹۷ مهر ۰۴

بی گمان حرکت عاشورای حسینی هدفمند بوده و این هدف امری شناخته شده و قابل تحلیل عقلی و ‏انسانی می‌باشد و این عمل می‌تواند برای نسل‌های پس از وی الگویی رفتاری باشد. ‏

جزئیات