رشوه

فساد و رشد اقتصادی در جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

یکی از مسائلی که بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر منفی می گذارد وجود فساد اقتصادی است: برای نمونه قوانین دست و پاگیر و قید و شرط های حاکم بر فعالیت های تجاری، قیمت های مختلف ارز و وجود بازارهای آزاد خرید و فروش ارز، یارانه های دولتی و کم تر بودن دستمزد کارمندان بخش های عمومی نسبت به بخش های خصوصی از جمله مواردی است که زمینه‌ فساد اقتصادی و رانت را فراهم می کند.

جزئیات