تأمین اقتصادی زنان مطلقه

حل معضل مهریه در گرو پاسخگویی به نیازهای زنان است

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

طی هفته گذشته بار دیگر موضوع مهریه و زندانی شدن مردان بابت عدم پرداخت بدهی خود به همسرانشان، سر فصل خبرها و بحث های محافل فقهی و حقوقی قرار گرفت.

جزئیات