#نو آوری

ترس و توسعه نیافتگی

۱۳۹۷ آبان ۰۱

به نظر می رسد که رشد فردی، نتیجه پنج نوع آزادی است: ۱-آزادی ارتباطات ۲-آزادی سازماندهی ۳-آزادی بیان ۴-آزادی متفاوت فکر کردن ۵- آزادی تولید ثروت

جزئیات