#گردهمایی مذهبی

اربعین، شگفتی تاریخ بشریت

۱۳۹۷ آبان ۰۱

در دورانی که جهان اکنده از مرگ عاطفه انسانی است ما شاهد بزرگترین شگفتی تاریخ در مهربانی و محبت هستیم...

جزئیات