#تاثیر اجتماعی عزاداری

علت گرامیداشت عاشورا و اهتمام شیعیان به عزای حسینی

۱۳۹۷ آبان ۰۲

علت گرامیداشت عاشورا هرسال پرشورتر از سال پیش چیست؟ چرا از میان احکام مختلف شریعت، شیعیان اینقدر بر اقامه عزای حسینی اصرار دارند؟!

جزئیات