شناخت دیگر ملت ها

چرا ادبیات عرب در ایران محبوب نیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

بر روشنفکران ما بایسته است که تعصبات قومی و خصومت تاریخی خود را کنار بگذارند و دانش خود را در مورد همسایگان عرب خود به روز کنند

جزئیات

چرا اعراب و ایرانیان با یکدیگر بیگانه اند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

این روزها شبکه های اجتماعی عرصه هتاکی و ابراز خشم اعراب و ایرانیان نسبت به یکدیگر است. کافی است اتفاقی همچون حمله تروریستی اهواز روی دهد یا خبر رفتار نامتعارف چند گردشگر عراقی در ایران منتشر شود تا مردم از هر دو سو، به یکدیگر بتازند و الفاظ رکیک نثار یکدیگر نموده، برای هم آرزوی نابودی کنند؛ اما این کینه و دشمنی از کجا می آید؟

جزئیات