نرمی

نیمی از ایمان در مدارای با مردم است

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گاه آدمى با آرامى و مدارا به كارى مى پردازد، چنين كسى شايسته است كه در پايان، كامياب گردد، اگرچه در نگاه اوّل، كُند يا سبك بنمايد.

جزئیات