#تاثیر مالیات

پیامدهای مالیات و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی

۱۳۹۷ آبان ۲۷

مالیات به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت، در نظام اقتصادی کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما گروهی از مردم از پرداخت آن ابا ورزیده و اقدام به فرار مالیاتی می کنند. مقاله ذیل به بررسی انواع مالیات و تأثیر آن بر اقتصاد کشور می پردازد.

جزئیات