#تاریخ شیعیان سوریه

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۳۹۷ آذر ۰۵

در ادامه بررسی زندگی شهید سید حسن شیرازی به مراکزی که ایشان تاسیس کردند و تالیفاتش می پردازیم.

جزئیات