#ضمیر ناخودآگاه

نقش ناخودآگاه در توسعه یافتگی

۱۳۹۷ آذر ۱۷

آدمی هر کاری که بخواهد انجام دهد به تئوری نیاز دارد، حتی برای خریدن یک جفت کفش: داشتن اصول روشن و تست شده، مرحله بندی آزمایش اصول و سپس ارزیابی نتیجه.

جزئیات