#مساوات

مساوات در اسلام

۱۳۹۷ آذر ۲۶

در منطق قرآن کریم نه سفید را بر سیاه مزیتی است و نه عرب را بر عجم، نه زمامداران بر شهروندان برتری دارند و نه حاکمان بر مردمان.

جزئیات