سید حسن نصر الله

شیعیان لبنان بر سر دوراهی: ادامه اعتراض یا همراهی با حزب الله

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

ادامه اعتراضات، بسیاری از شیعیان لبنان را بر سر دو راهی قرار داده است: چطور می توانند بین وفاداری به حزب الله و حمایت از اعتراضات موجود تعادل برقرار کنند؟

جزئیات

تونلهای حزب الله؛ زرهی برای جنگهای طولانی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

اسرائیل هر روز بر توان نظامی خود می‌افزاید حزب الله نیز به ترفندهای جدیدی برای مقابله با صهیونیستها دست می‌یازد. یکی از این تاکتیکها تونلهای حفاری شده در اعماق زمین است.

جزئیات