شرایط بحرانی ایران

کیفیت را جایگزین کمیت کنیم

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

ماه گذشته بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه از تحت تعقیب قرار گرفتن تعدادی در خصوص پروژه کاهش جمعیت در کشور خبر داد.

جزئیات