یهود

انقلابی یهودی در جهان عرب

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

دستاورد واقعی صلح ابراهیم، نه ژئوپلیتیکی که فرهنگی است

جزئیات

تولد اسراییل (بخش دوم)

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در بخش نخست مقاله، ضمن اشاره ای کوتاه به آغاز حیات یهودیان در فلسطین، به دلایل بقای قوم یهود در طول این تاریخ پر فراز و نشیب و استحاله نشدن آنان در جوامع میزبان پرداختیم و علت یهودی ستیزی حاکم بر اروپا را از نظر گذراندیم.

جزئیات

تولد اسراییل (بخش اول)

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بسیاری از ایرانیان معتقدند که تولد اسراییل نتیجه توطئه جریانی مخوف به نام صهیونیزم بود که به کمک انگلیس برای ضربه زدن به مسلمانان انجام شد.

جزئیات