#زنان نظامی

حضور زنان در ارتش

۱۳۹۷ دی ۲۵

با وجودی که استخدام زنان در نیروهای مسلح در کشورهای عربی روندی رو به رشد داشته است، آنان همچنان برای احراز این‌گونه مشاغل با سقف شیشه‌ای[1] مواجه هستند.

جزئیات