اثار حضور زنان در نیروهای نظامی

حضور زنان در ارتش

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

با وجودی که استخدام زنان در نیروهای مسلح در کشورهای عربی روندی رو به رشد داشته است، آنان همچنان برای احراز این‌گونه مشاغل با سقف شیشه‌ای[1] مواجه هستند.

جزئیات