#رابرت استرنبرگ

بافت فرهنگی و هوش

۱۳۹۷ بهمن ۰۷

یکی از مسائلی که در رابطه با میزان هوشمندی افراد مطرح است، آن است که آیا آزمون‌های هوش از استاندارد لازم برخوردارند یا آزمون‌های هوش را باید مطابق با جوامع مختلف و فرهنگ آن‌ها تنظیم کرد؟

جزئیات