#اهمیت شاهد

پارادایم شهادت عینی

۱۳۹۷ بهمن ۱۵

در این مقاله برآنیم تا با استفاده از مبانی فیزیولوژیک بینایی و مبانی شناختی ذهن، به بررسی موضوع میزان اعتبار «شهادت عینی» بپردازیم تا از حکمت‌ اهمیت و حساسیت شهادت عینی در دین اسلام پرده برداریم.

جزئیات