#حق خرمن

حقّ خرمن

۱۳۹۷ بهمن ۲۰

بعضى از احكام هست كه مى توان گفت يا كسى بدان عمل نمى كند يا اندك اند شمار كسانى كه بدان مى پردازند؛ یکی از این حقوق حق خرمن است.

جزئیات