پرستش

بندگی کردن و به بندگی کشیدن

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

یکی از مسائلی که متولیان امر دین کمتر بدان پرداخته و در فهم و آموزش آن به مردم اهتمام کمتری نموده اند، مسئله شرک است.

جزئیات