اقتصاد کوپنی

«نَه» اقتصاددانان به اقتصاد کوپنی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم، کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال ۹۸ دولت را موظف کرد که برای تامین کالاهای اساسی به شهروندان کالا برگ الکترونیکی ارائه کند. به این ترتیب ایران بار دیگر به اقتصاد کوپنی باز می گردد

جزئیات