رفتار شناسی امامان شیعه

غلبه بر خشم، آموزه‌ی امام کاظم (ع)

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

زندگی انسان مدرن امیخته با انواع خشمها و شرارتهاست. او که از مرارتهای روزانه خسته است لحظه ای خشم، اتش بر رفتار او می‌اندازد و فاجعه می‌افریند. چگونه خشم خود را کنترل کنیم.

جزئیات