#منافع ملی عراق

اولویت با منافع ملی است

۱۳۹۸ فروردین ۱۹

پس از سفر اخیر روحانی به بغداد و درحالیکه گمان می رفت ایران و عراق وارد دور تازه ای از روابط اقتصادی و تجاری شده اند، سیر تحولات به گونه ای پیش رفت که کفه ترازو را به نفع عربستان سنگین کرد

جزئیات