روزی حلال

جایگاه و اهمیت كسب روزی حلال در روایات

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

اسلام مى خواهد فرد در كار خود، فعال و در كسب روزى، جدى باشد تا كارهاى خود را بگردانَد و بار خانواده اش را به دوش كشد و آن گاه اگر چيزى از رزق خداوندى مانْد به نيازمندان و مساكين دهد.

جزئیات