هدایت تدریجی

لزوم تدرج و تمکن در هدایت و تربیت

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

هدایت و تربیت امری است تدریجی و مبتنی بر توانایی آدمی، زیرا استعدادهای انسان به تدریج بر مبنای توانایی هایش شکوفا می شود.

جزئیات