تغییر دین

رشد مسیحیت، نتیجه حملات داعش

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

در کوبانی شهری که ماهها در محاصره داعش بود، تعداد افرادی که از اسلام به مسیحیت روی می آورند رو به افزایش گذاشته است

جزئیات