امار بانوان

روند روبه‌رشد سهم مشارکت بانوان در مجالس قانون‌گذاری سرتاسر جهان[1]

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

بانوان، 24 درصد از نمایندگان مجالس را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند. اگرچه این سهم از مشارکت در مجالس قانون‌گذاری نسبت به دهه‌ی گذشته افزایش یافته، اما بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها که توسط اتحادیه بین‌المجالس[2] صورت گرفته است، همچنان نسبت به کل جمعیت جهان، پایین‌تر از سهمی است که زنان شایستگی احراز آن را دارند.

جزئیات