#عقب ماندگی عراق

علل پیشی گرفتن مالزی بر عراق بخش دوم

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰

در سال 1958، کشور عراق و سپس مالزی، از استعمار بریتانیا رهایی یافته و مستقل شدند. اما اکنون در سال 2019، پس از گذشت قریب 60 سال، مالزی به جایگاهی دست یافته است که عراق فرسنگها از آن فاصله دارد. در این مقاله برآنیم تا به بررسی علل موفقیت مالزی و شکست عراق در این راستا بپردازیم.

جزئیات

علل پیشی گرفتن مالزی بر عراق بخش اول

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۷

در سال 1958، کشور عراق و سپس مالزی، از استعمار بریتانیا رهایی یافته و مستقل شدند. اما اکنون در سال 2019، پس از گذشت قریب 60 سال، مالزی به جایگاهی دست یافته است که عراق فرسنگها از آن فاصله دارد. در این مقاله برآنیم تا به بررسی علل موفقیت مالزی و شکست عراق در این راستا بپردازیم.

جزئیات