اثار ماه رمضان

ماه رمضان بستری بر مهار افسردگی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

همه‌ی مردم شادی را دوست دارند و همواره در زندگی خود، در پی ایجاد فضایی مناسب برای دست‌یابی به شادکامی و شادمانی هستند. اما شکست‌های ناگهانی و مکرر درست در مراحلی از زندگی که فرد موفقیت خویش را در آن انتظار می‌برده است، باعث تجربه‌ی افسردگی می‌گردد.

جزئیات