ایران و امریکا

تلاش عراق برای دوری از یک بحران منطقه ای دیگر

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

درست زمانی که به نظر می رسید اوضاع در عراق کمی آرام شده و این کشور می تواند با فراغ بال بیشتری به امر بازسازی بپردازد، افزایش تنش بین ایران و امریکا بار دیگر پای آن را به عرصه یک بحران دیگر گشوده است.

جزئیات