#مرگ اندیشی

تحول در سبک نگرش به مرگ در امریکا

۱۳۹۸ شهریور ۱۲

اخیراً فیلم مستندی تولید شده که حاکی از تغییر نگرش مردم آمریکا نسبت به مرگ است.

جزئیات

درمان خودکامگی

۱۳۹۸ خرداد ۰۹

بنا بر آموزهای امیرمؤمنان علی (ع) هركه تنها فکر و نگرش خود را درست ببيند و به نگرش ديگران توجّه ننمايد، خود را حق بيند و ديگران را ناحق، و سلطه‌گرى پيشه كند، بى‌گمان خود را به هلاكت دراندازد و مايه هلاكت ديگران شود.

جزئیات