محیط زیست

چین پیشرو در استفاده از انرژی های سبز

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

چین هیچگاه در مقابله با تغییرات اقلیمی نقش پیشرو نداشته، اما چه بسا این پکن باشد که زمین را از پیامدهای افزایش گازهای گلخانه ای نجات دهد.

جزئیات

چگونه قطر محاصره همسایگانش را بی اثر کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

دو سال و نیم از محاصره اقتصادی قطر توسط همسایگان عربش می گذرد. گرچه در این مدت صنعت غذایی قطر تحول بزرگی یافته، اما خطرات جدیدی آینده منابع این کشور را تهدید می کند.

جزئیات