#همه پرسی

کردهای ایران را بر سر دو راهی قرار ندهیم

۱۳۹۶ مهر ۰۴

این روزها موضوع رفراندوم اقلیم کردستان برای استقلال از کشور عراق، موضوع رسانه‌ها،تحلیل‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان هم شده و مانند بسیاری از موضوعات دیگر کاربران را به دو گروه عمده مخالف سرسخت و موافق سرسخت تقسیم کرده است.

جزئیات

رأی منفی مردم یونان به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی

۱۳۹۴ تیر ۱۷

در همه‌پرسی که برای پذیرش یا عدم پذیرش شرایط وام‌دهندگان به یونان برگزار شد، 3/61 % رأی دهندگان رأی منفی و 7/38% نیز رأی مثبت دادند. شرط وام‌دهند

جزئیات