#کودتا

دیکتاتوری‌های نظامی در خاورمیانه، دشمنان حقیقی بهار عربی

۱۳۹۸ تیر ۱۱

برقراری تعادل دوباره، میان نیروهای سیاسی، اجتماعی و نظامی در جهان عرب، برای کسانی که بدنبال برداشتن یوغ حکومت نظامی از گردن جوامع خویش هستند، بایسته به نظر می‌رسد.

جزئیات