اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس

ده سال دیگر چهره خاورمیانه چگونه خواهد بود؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

ثروت اعراب خلیج فارس باعث شده است مشکلات اقتصادی کشورهای منطقه کمتر به چشم آید، اما نفتی که بار این مشکلات و هزینه ها را به دوش می کشد ابدی نیست.

جزئیات

تغییر نگاه اقتصادی کشورهای عرب خلیج فارس

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

یک دهه قبل، اندک افرادی در سیلیکون ولی راجع به اوبر یا صندوق سرمایه گذاری عمومی (PIF) شنیده بودند. اوبر هنوز راه نیفتاده بود و صندوق سرمایه گذاری عمومی هم که متعلق به پادشاهی سعودی است، آن زمان بودجه محدودی داشت و در صنایع محلی سرمایه گذاری می کرد.

جزئیات