تفریحات اسلامی

ترکیه پیشرو در صنعت تعطیلات حلال

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

«سلما محمود» از شهروندان مسلمان بریتاینا در گفتگو با خبرنگار میدل ایست آی از مشکلات خود در پیدا کردن جای مناسب برای گذران تعطیلات می گوید

جزئیات