رابطه ایران و غرب

ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

سایت نشنال اینترست در مقاله ای این سؤال را مطرح کرده است که در صورت پایان نظام جمهوری اسلامی در ایران، کشور با چه احتمالاتی رو به رو خواهد بود.

جزئیات

Endgame کشور با غرب چیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

پهلوی اول با تصورِ اینکه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، فاتح نهایی خواهد بود فعالیتِ گستردۀ آلمانها در ایران را تسهیل کرد. پهلوی اول تصور نمی کرد که انگلستان و شوروی علیه آلمان متحد شوند و با همراهی آمریکا، آلمانِ نازی را شکست دهند.

جزئیات